รับรางวัล OBEC AWARDS 2015

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

วันที่ 30 – 31 ม.ค.59 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดพิธีมอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS โดย นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

 

โฆษณา

รับรางวัล Netgen

ตัวแทนนักเรียนทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ได้คะแนนระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ  โดย

นางสาวบังอร  อิ่มเอี่ยม
นางสาวจุฬาทิพย์  เต็มสวาท
นายสิทธิพล  งามสิงห์
นางสาวณิชรัตน์  ธิติธำรงค์ฤทธิกุล

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

11

ค่ายเยาวชนสื่อสร้างสรรค์

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้ส่งผลงานตามโครงการค่ายเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และอบต. แหลมใหญ่ โดยนักเรียนโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดับประเทศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับประเทศ
obec awards

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ภาพรับรางวัล obec awards ระดับเขต

การเรียนการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนรู้การสร้างเว็บบล็อก ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิรืนนิ่งโดยใช้ซิปปาโมเดล นักเรียนให้ความสนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้แนวคิด และเกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ

This slideshow requires JavaScript.