บทบาท หน้าที่ของตนเอง

บทบาท และหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว่า นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตามสถานภาพของตนเอง และตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของตนเอง สังคม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ให้นักเรียนบอกบทบาท หน้าที่ของตนเอง ในฐานะ ที่เป็นสมาชิก
– ในครอบครัว
– ในโรงเรียน
– และในชุมชน

รวมถึงการทำประโยชน์ให้แก่สังคมจากบทบาทหน้าที่ของตนเอง ว่ามีประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อย่างไร

38 Responses

 1. สวัสดีครับ ผมชื่อนาย เอกชัย อ่วมเศรษฐี ชั้นม.4 เลขที่5
  -หน้าที่ในครอบครัว
  เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เช่น เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ
  -หน้าที่ในโรงเรียน
  หน้าที่นักเรียนที่มีต่อเพื่อนนักเรียน เช่น รักใคร่ปรองดองกัน ไม่ทะเละวิวาทหรือเอาเปรียบกัน
  -หน้าที่ในชุมชน
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ช่วยเก็บขยะในที่สาธารณะและถนน และในแม่น้ำลำคลอง

 2. สวัสสดีค่ะข้าพเจ้า น.ส. ชนันธร แหยมโต ชั้นม.4 เลขที่ 19 บทบาทและหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อครอบครัวคือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านเช่นทำงานบ้าน คอยช่วยเหลืองานต่างๆในบ้าน และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และบทบาทที่มีต่อร.ร. คือ ตั้งใจเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณครู เชื่อฟังคำสั่งสอนและแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนเวลาเพื่อนไม่สบายใจ ดูแลรักษาสิ่งของๆร.ร. และบทบาทที่มีต่อสังคมคือ เป็นคนดีประพฤติตัวดี ช่วยเหลือคนอื่่นๆเท่าที่เราพอจะช่วยได้ค่ะ

 3. สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ นางสาว สุภาพร จือเหลียง ชั้น ม.4 เลขที่ 24 สำหรับหน้าที่ที่เรามีต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนแล้ว ข้าพเจ้า คิดว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวก็ควรทำตามที่พ่อแม่สั้ง เป็นเด็กดีของพ่อแม่ และไม่ทำให้ท่านเดือดร้อน ทำให้ท่านมีความสุขก็เพียงพอแล้ว เพราะเราก็ไม่สามารถจะทำงานหาเงินมาให้ท่านได้ แต่สิ่งที่เราพอทำได้คือ ทำตัวเป็นเด็กดี หน้าที่ของเราที่มีแก่โรงเรียน คือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของอาจายร์ ไม่เกเร ทำหน้าที่เป็นนักเรียนให้ดีที่สุดไม่ต้องสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนก็ได้เพียงแค่ทำตัวเป็นคนดี และ หน้าที่ที่มีต่อ ชุมชน สำหรับ ข้าพเจ้า เราควรมีน้ำใจมีจิตสาธารณช่วยเหลือคนในชุมชน และ สร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ค่ะ

 4. สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า ชื่อ นางสาว อัจฉรา ป้อมน้อย ชั้น ม.4 เลขที่ 25 บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อครอบครัว ช่วยพ่อแม่ทำงาน ตั้งใจเรียนหนังสือ คอยเสนอความคิดเวลามีปัญหา พ่อแม่พูดหรือตักเตือนต้องฟัง และบทบาทที่มีต่อโรงเรียน เชื่อฟังคำคำสอนของคุณครู ตั้งใจเรียนหนังสือ มีน้ำใจต่อเพื่อนๆและคุณครู และบทบาทที่มีต่อชุมชน ช่วยเก็บขยะในชุมชน และมีความสามัคคีต่อเพื่อนๆ มีน้ำใจ ประพฤติดีไม่สร้างความเดือดร้อน

  • สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า ชื่อ นางสาว อัจฉรา ป้อมน้อย ชั้น ม.4 เลขที่ 25 บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อครอบครัว ช่วยพ่อแม่ทำงาน ตั้งใจเรียนหนังสือ คอยเสนอความคิดเวลามีปัญหา พ่อแม่พูดหรือตักเตือนต้องฟัง และบทบาทที่มีต่อโรงเรียน เชื่อฟังคำคำสอนของคุณครู ตั้งใจเรียนหนังสือ มีน้ำใจต่อเพื่อนๆและคุณครู และบทบาทที่มีต่อชุมชน ช่วยเก็บขยะในชุมชน และมีความสามัคคีต่อเพื่อนๆ มีน้ำใจ ประพฤติดีไม่สร้างความเดือดร้อน

 5. สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาว สมฤดี สุทธิศักดิ์ ค่ะ อยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ เลขที่ 23 ค่ะ หน้าที่ของตนเองนะค่ะที่มีต่อครอบครัว ข้าพเจ้าก้อจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ค่ะ และไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ หน้าที่ภายในโรงเรียนน่ะค่ะ ก้อข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคุณครูบาอาจารย์ค่ะ และ เป็นเด็กดีของคุณครูด้วยค่ะ ส่วนภายในชุมชนก้อจะทำตัวให้เป็นคนดี ไม่ทำให้คนรอบข้างมองเราในทางที่ไม่ดี ช่วยเหลือคนในยามฉุกเฉิน และไม่ทำตัวเป็นที่เดือดร้อนภายในชุมชนด้วยค่ะ

 6. สวัสดีคะ ชื่อ น.ส. จุฬาทิพย์ เต็มสวาท อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เลขที่ 18
  – บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าภายในครอบครัว คือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ช่วยแบ่งเบาภาระงานภายในบ้าน เป็นเด็กดี ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีไม่ให้พ่อ แม่ลำบากใจ

  – บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าภายในโรงเรียน คือ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู มีสัมมาคาระวะ เป็นคนดีของครู

  – บทบาทหน้าที่ภายในชุมชน คือ อนุรักษ์สิืงแวดล้อมภายในชุมชน ช่วยกันดูแล รักษาความสะอาดในลำคลอง ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อรักษาความสะอาดและเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ 🙂

 7. สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวณิชกุล จั่วกลาง เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 บทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งที่เราควรต้องประพฤติ
  บทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว
  -เป็นเด็กดีของพ่อแม่
  -เชื่อฟังคำสั่งสอน
  -ช่วยงานบ้าน
  -สร้างความสุขให้กับครอบครัว
  บทบาทหน้าที่ต่อโรงเรียน
  -ประพพฤติตามกฏของโรงเรียน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์
  -ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  -ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
  บทบาทหน้าที่ต่อชุมชน
  -เป็นตัวอย่างที่ดีต่อชุมชน
  -ช่วยรักษาชุมชนให้น่าอยู่
  -ร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
  ค่ะ;)

 8. สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า ชื่อ น.ส. เพชรรัตน์ หมู่ผึ้ง อยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เลขที่21
  -ในครอบครัว
  ช่วยทำความสะอาดบ้าน ทำกับข้าว แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ประหยัดค่าใช้จ่าย ตั้งใจเรียน ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อน
  -ในโรงเรียน
  รักษาของโรงเรียน เชื่อฟังคำสอนของครู,อาจารย์ มีความรับผิดชอบงา ทำความสะอาดของโรงเรียน
  -ในชุมชน
  รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ช่วยการพัฒนาชุมชน ป้องกันภัยจากสิ่งต่างๆๆๆ

 9. สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า ชื่อ สุวนันท์ คำพาที ชั้น ม.4 เลขที่ 17 บทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว คือ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ล้างจาน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อโรงเรียน เชื่อฟังเวลาครูสั่งสอน มีน้ำใจต่อเพื่อน และตั้งใจเรียนหนังสือ บทบาทหน้าที่ที่มีต่อชุมชน ช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชน มีความสามัคคีต่อคนในชุมชน และมีความแบ่งปันต่อเพื่อนในชุมชน

 10. สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวสกาวเดือน เพ็งหมุ่ย อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เลขที่22 ค่ะ
  บทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว
  -เป็นเด็กดีของพ่อแม่
  -เชื่อฟังคำสั่งสอน
  -ช่วยงานบ้าน
  -ไม่ทำเรื่องให้ท่านต้องเครียด
  บทบาทหน้าที่ต่อโรงเรียน
  -ประพฤติตามกฏของโรงเรียน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์
  -ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  -ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
  -ไม่ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสีย
  บทบาทหน้าที่ต่อชุมชน
  -เป็นตัวอย่างที่ดีต่อชุมชน
  -ช่วยรักษาชุมชนให้น่าอยู่
  -ร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
  -อนุรักษ์สิ่งแวดล้่อมค่ะ

 11. สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวบังอร อิ่มเอี่ยม อบู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เลขที่
  16ค่ะ

  บทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว
  -เป็นเด็กดีของพ่อแม่
  -เชื่อฟังคำสั่งสอน
  -ช่วยงานบ้าน
  -ไม่ทำเรื่องให้ท่านต้องเครียด
  -ไม่พูดจาหยาบคาย
  -ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  บทบาทหน้าที่ต่อโรงเรียน
  -ประพฤติตามกฏของโรงเรียน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์
  -ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  -ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
  -ไม่พูดจาหยาบคาย
  บทบาทหน้าที่ต่อชุมชน
  -เป็นตัวอย่างที่ดีต่อชุมชน
  -ช่วยรักษาชุมชนให้น่าอยู่
  -ร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
  -อนุรักษ์สิ่งแวดล้่อมค่ะ

 12. สวัสดีครับ ผมชื่อ ทศพร ธรรมสวัสดิ์ เลขที่ 7 ม.4
  บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าภายในครอบครัว คือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ช่วยแบ่งเบาภาระงานภายในบ้าน เป็นเด็กดี ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีไม่ให้พ่อ แม่ลำบากใจ
  บทบาทหน้าที่ต่อโรงเรียน
  -ประพพฤติตามกฏของโรงเรียน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์
  -ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  -ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน

  ในชุมชน
  รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ช่วยการพัฒนาชุมชน ป้องกันภัยจากสิ่งต่างๆๆๆ

 13. สวัสดีครับ ผมชื่อ นายสิทธิพล งามสิงห์ เลขที่ 12 ชั้น ม.4
  – บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าภายในครอบครัว คือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ช่วยแบ่งเบาภาระงานภายในบ้าน เป็นเด็กดี ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีไม่ให้พ่อ แม่ลำบากใจ

  – บทบาทที่มีต่อโรงเรียน คือ ตั้งใจเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณครู เชื่อฟังคำสั่งสอนและแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนเวลาเพื่อนไม่สบายใจ ดูแลรักษาสิ่งของๆโรงเรียน

  – หน้าที่ในชุมชน คือ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ช่วยเก็บขยะในที่สาธารณะและถนน และในแม่น้ำลำคลอง

 14. สัวสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่่อน.ส.ทิพสุคนธ์ โพสะริ ม.4 เลขที่15
  ในครอบครัว
  บทบาท ของข้าพเจ้าคือเป็นลูกที่ดี ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ
  หน้าที่ คือช่วยเหลืองานบ้าน และพยายามช่วยเท่าที่จะช่วยได้ให้ดีที่สุด
  ในโรงเรียน
  บทบาท คือเป็นนักเรียน
  หน้าที่ ตั้งใจเรียน ให้ความเคารพ มีความเกรงใจ
  ในชุมชน
  บทบาท หน้าที่ ช่วยกันรักชุมชนและไม่นำสิ่งผิดกฏหมายและประพฤติกรรมในสิ่งที่ไม่ดีให้แก่ชุมชนได้รับความเสียหาย ดูแลสอดส่องบุลคลมีความน่าสงสัยที่เข้าในชุมชน และคนในชุมชนเอง

 15. สวัสดีครับ ผมชื่อ นายอรรถวิทย์ เนียมรัตน์ เลขที่3 ชั้นม.4
  -บทบาทหน้าที่ภายในครอบครัว คือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีต่อพ่อแม่
  -บทบาทหน้าที่ต่อโรงเรียน คือ ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนและฟังคำแนะนำที่คุณครูบอก ดูแลรักษาของๆโรงเรียน
  -บทบาทหน้าที่ในชุมชน คือ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ช่วยเก็บขยะในชุมชน

 16. สวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อ นายสิทธิพลงามสิงห์ม.4 เลขที่12 บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อครอบครัว ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ตั้งใจเรียนหนังสือ คอยเสนอความคิดเวลาครอบครัวมีปัญหา พ่อแม่พูดหรือตักเตือนต้องเชื่อฟัง และบทบาทที่มีต่อโรงเรียน เชื่อฟังคำคำสอนของคุณคร มีน้ำใจต่อเพื่อนๆและคุณครู และบทบาทที่มีต่อชุมชน ช่วยกันดูแลความสะอาดในชุมชน และมีความสามัคคีและความสามัคคีต่อเพื่อนๆ

 17. วัสดีครับ ข้าพเจ้า ชื่อ นาย มนัส มารชัย ชั้น ม.4 เลขที่ 2 บทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว คือ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อโรงเรียน เชื่อฟังเวลาครูสั่งสอน
  มีน้ำใจต่อเพื่อน และตั้งใจเรียนหนังสือ
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อชุมชน ช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชน มีความสามัคคีต่อคนในชุมชน

 18. สวัสดีค่ะ ข้าพระเจ้าชื่อ ภัทรวดี วรรณพิมพ์ ชั้น ม.4 เลขที่ 18
  บทบาท และหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
  จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว่า นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตามสถานภาพของตนเอง และตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของตนเอง สังคม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

 19. สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนันทิดา ลิ้มชื่น ม.4 คือบทบาทหน้าที่ของหนูที่บ้านคือเป็นลูก มีหน้าที่ทำงานบ้านที่พ่อแม่มอมบหมายไห้กวาดบ้าน ถูบ้าน เลี้ยงหลาน ส่วนที่โรงเรียนมีบทบาทเป็นนักเรียนมีหน้าที่ ช่วยงานครู ร.ร ส่วนหน้าที่ในชุมชนคือเป็นลูกบ้านที่ดี คอยสอดส่องสิ่งไม่ดีว่าจะเข้ามาไนหมู่บ้านหรือไม่และดูแลสิ่งแวดล้อม

 20. Hello. teacher My name is กิตติชัย เมทนีชวลิต 🙂
  บทบาท คือ เป็นคนดีของ พ่อ แม่ และเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่
  เชื่อฟังครู และเป็นคนดีของสังคม 🙂

 21. สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวขนิษฐา โสวจันทร ชั้นม. 4
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว
  – ช่วยเหลืองานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน
  – ฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ คนในครอบครัว
  – ไม่เถียงและทำตามคำสั่ง คำสอน
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อโรงเรียน
  – ตั้งใจเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา
  – ทำความสะอาดในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
  – ทำความสะอาด ดูแลรักษาห้องเรียน
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อชุมชน
  – ช่วยดูแล สิ่งแวดล้อมของชุมชน
  – ช่วยรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

 22. สวัสดีครับ ผมชื่อนายสันติภาพ หลำสาย ชั้นม.4 เลขที่14
  ครอบครัว
  -บทบาท เป็นลูก เป็นน้อง
  -หน้าที่ ช่วยพ่อเเม่ทำงานบ้าน ล้างจานทำความสะอาดบ้าน เก็บที่นอนให้เรียบร้อย
  โรงเรียน
  -บทบาทเป็นนักเรียน เป็นคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปกครอง เปน็นรุ่นน้องที่ดีเเละเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ
  -หน้าที่ เรียนหนังสือ ทำเวรประจำวันช่วยตรวจดูความเรียบร้อยของการเเต่งกายของนักเรียน เชื่อฟังครูผู้สอน
  ชุมชน
  -บทบาท เป็นลูกบ้านที่ดีรักษาความสะอาดในชุมชน
  -หน้าที่ ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ดูเเลรักษาความสะอาดในชุมชน

 23. สวัสดีครับ ผมชื่อนายสันติภาพ หลำสาย ชั้นม.4 เลขที่14
  ครอบครัว
  -บทบาท เป็นลูก เป็นน้อง
  -หน้าที่ ช่วยพ่อเเม่ทำงานบ้าน ล้างจานทำความสะอาดบ้าน เก็บที่นอนให้เรียบร้อย
  โรงเรียน
  -บทบาทเป็นนักเรียน เป็นคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปกครอง เปน็นรุ่นน้องที่ดีเเละเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ
  -หน้าที่ เรียนหนังสือ ทำเวรประจำวันช่วยตรวจดูความเรียบร้อยของการเเต่งกายของนักเรียน เชื่อฟังครูผู้สอน
  ชุมชน
  -บทบาท เป็นลูกบ้านที่ดีรักษาความสะอาดในชุมชน
  -หน้าที่ ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ดูเเลรักษาความสะอาดในชุมชน

 24. สวัสดิ์ครับ ผมชื่อ นาย นพรัตน์ เอี้ยวพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว
  -ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน
  -ต้องเป็นเด็กดีของผู้ปกครอง
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อโรงเรียน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์
  -ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ
  บทบาทหน้าที่ที่มีต่อชุมชน
  -ช่วยกันดูแลรักษา สภาพแวดล้อม

 25. สวัสดีค่ะข้าพเจ้า น.ส.กมลวรรณ เปี้ยจันทึก ชั้น ม.4 เลขที่ 19
  ความหมายของหน้าที่และบทบาท
  คือ การปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยความรับผิดชอบตามสถานะภาพของตนเอง
  หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัว
  -หน้าที่และบทบาทในฐานะพ่อแม่
  หน้าที่และบทบาทในฐานะพ่อแม่ คือ การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนให้ลูกเติบโตเป็นคนดี หารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
  -หน้าที่และบทบาทในฐานะลูก หลาน
  หน้าที่และบทบาทในฐานะลูก หลาน คือ การกตัญญูรู้คุณ ทั้งกับพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม และช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่
  -หน้าที่และบทบาทในฐานะพี่หรือน้อง
  หน้าที่และบทบาทในฐานะพี่หรือน้อง คือรักและห่วงใยกัน สามัคคีกัน คอยตักเตือนเมื่ออีดฝ่ายจะทำอะไรที่ไม่เหมาะสม
  ประโยชน์ที่ได้ก็คือ ทำไห้บ้านน่าอยู่ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าสมาชิกในครอบครัว และจะมีสุขภาพจิตใจที่ดีด้วย

 26. สวัสดีครับ ผมชื่อ นายสิทธิชาติ บุญอิ่ม ม.4 เลขที่2
  บทบาทของผมที่มีต่อครอบครัว
  -ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
  -เป็นคนดี ต่อพ่อแม่
  บทบาทที่มีต่อโรงเรียน
  -ตั้งใจเรียนหังสือ
  -เชื่อฟังครู
  -ทำการบ้านที่ครูให้มา ส่ง
  -ทำความสะอาด ในบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
  บทบาทที่มีต่อชุมชน
  -ช่วยดูแแลรักษาความสะอาด ในชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 27. สวัสดีค่ะ หนูชื่อ น.ส. เสาวลักษณ์ พงษ์วิเศษ ม. 4
  ความหมายของหน้าที่และบทบาท หมายถึง การปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนเอง
  หน้าที่และบทบาทของคนในครอบครัว
  1. หน้าที่และบทบาทของพ่อแม่
  – เลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโต
  – อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี
  – หารายได้มาเลี้ยงลูก
  – ให้การศึกษา
  2. หน้าที่และบทบาทของลูก
  – เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
  – ตั้งใจเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ
  – รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
  – ช่วยแบ่งเบาภาระงานจากพ่อแม่
  3. หน้าที่และบทบาทของพี่หรือน้อง
  – รักและห่วงใยกัน
  – ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  – สามัคคีกัน
  – ช่วยตักเตือนกันเวลาทำผิด
  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหน้าและบทบาท
  – บ้านน่าอยู่อาศัย
  – สร้างสัมพันะภาพที่ดี
  – ทุกคนในครอบครัวมีความสุข

 28. สวัสดีครับ ผมชื่่่่อนายแก้วมณี แจ่มแจ้ง ม.4 เลขที่ 4
  บทบาทในครอบครัว
  -ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
  -เป็นคนดี ต่อพ่อแม่
  บทบาทที่มีต่อโรงเรียน
  -ตั้งใจเรียนหนังสือ
  -ทำความสะอาดในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
  -มีน้ำใจต่อเพื่อน

 29. สวัสดีครับ ผมชื่อ นายวุฒิชัย เอมโอษฐ์ ม.4 เลขที่ 5
  บทบาทในครอบครัว
  -เป็นเด็กดีของพ่อแม่
  -เชื่อฟังคำสั่งสอน
  -ช่วยงานบ้าน
  -สร้างความสุขให้กับครอบครัว
  บทบาทหน้าที่ต่อโรงเรียน
  -ประพพฤติตามกฏของโรงเรียน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์
  -ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  -ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน

 30. ผมชื่อนายปริญญา ประสิทธิชัย ม.4
  ความหมาย คือ เราต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าตนเองต้องทำอย่างรัยบ้าง และทำในสิ่งที่ถุก รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ตามสถานะภาพของตนเอง
  หน้าที่ที่ควรทำคือ
  1.งานบ้าน เช่น การล้างจาน การฝาดบ้าน การถูบ้าน การเก็บที่นอนของตนเอง
  ทิ้งขยะ
  2.งานที่โรงเรียน เช่น การทำงานที่ครูให้ และที่ได้รับมอบหมาย และเป็นรุ่นที่ดี และเป็นรุ่นน้องที่ดี
  3.หน้าที่พี่และน้อง เช่น การเป็นตัวอย่างที่ดีไห้กับรุ่นน้อง และนับถือและเคารพรุ่่นพี่
  4.หน้าที่ของลุก เช่น การเป็นลูกที่ดี ตั้งใจเรียนทำให้พ่อแม่ภูมิใจ
  แค่นี้ครับ ขอบคุณครัปป

 31. สวัสดีครับ ผมชื่อ นายสันติ คเชนทร ชื่อเล่น (เอ)
  บทบาทและหน้าที่่
  บทบาทหน้าที่ (ที่บ้าน) คือ เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยพ่อแม่ทำงาน
  บทบาทหน้าที่ (ที่ ร.ร.) คือ ตั้งใจเรียน ไม่หลับในเวลาเรียน เชื่อฟังอาจารย์

 32. สวัสดี ครับ ผมนายอภิเดช ทัศนากร
  หน้าที่และบทบาท หมายถึง การปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนเอง และเชื่อฟัง

  หน้าที่และบทบาทของคนในครอบครัวของฉัน

  -บทบาทและหน้าที่ของพ่อและแม่
  อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี
  ให้การศึกษาแกลูกๆ

  -บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
  ตั้งใจเรียนหนังสือ
  เชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์
  ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

 33. สวัสดีครับ หน้าที่ของตนเองนะค่ะที่มีต่อครอบครัว ข้าพเจ้าก้อจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ค่ะ และไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ หน้าที่ภายในโรงเรียน ก้อข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคุณครูบาอาจารย์ และ เป็นเด็กดีของคุณครูด้วย ส่วนภายในชุมชนก้อจะทำตัวให้เป็นคนดี ไม่ทำให้คนรอบข้างมองเราในทางที่ไม่ดี ช่วยเหลือคนในยามฉุกเฉิน และไม่ทำตัวเป็นที่เดือดร้อนภายในชุมชนด้วย

 34. สวัสดีครับ ผม ชื่อ เสกสรรค์ ม่วงมณี ม.4 ครับ
  หน้าที่และความหมายคือการปฏิบัติงานในสิ่งที่เราควรทำ เช่น เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพี่ที่ดีของน้อง และคอยให้คำปรึกษาเพื่อน เป็นต้น ครับ

 35. สวัสดีครับ
  -หน้าที่ในครอบครัว
  เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เช่น เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ
  -หน้าที่ในโรงเรียน
  หน้าที่นักเรียนที่มีต่อเพื่อนนักเรียน เช่น รักใคร่ปรองดองกัน ไม่ทะเละวิวาทหรือเอาเปรียบกัน
  -หน้าที่ในชุมชน
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ช่วยเก็บขยะในที่สาธารณะและถนน และในแม่น้ำลำคลอง

 36. สวัสสดีครับ นาย ศักดิ์สิทธิ์สิงหารช ชั้นม.4 เลขที่ 12
  บทบาทและหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อครอบครัวคือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านเช่นทำงานบ้าน คอยช่วยเหลืองานต่างๆในบ้าน และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และบทบาทที่มีต่อร.ร. คือ ตั้งใจเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณครู เชื่อฟังคำสั่งสอนและแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนเวลาเพื่อนไม่สบายใจ ดูแลรักษาสิ่งของๆร.ร. และบทบาทที่มีต่อสังคมคือ เป็นคนดีประพฤติตัวดี ช่วยเหลือคนอื่่นๆเท่าที่เราพอจะช่วยได้ครับ

 37. สวัสดีคับผม นายพีรพล พูลพร้าว ม.4

  – หน้าที่ในครอบครัว
  เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เช่น เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ดูแลซึ่งกันและกันไม่ทะเราะกับพี่
  -หน้าที่ในโรงเรียน
  หน้าที่นักเรียนที่มีต่อเพื่อนนักเรียน เช่น รักใคร่ปรองดองกัน ไม่ทะเละวิวาทหรือเอาเปรียบกัน ส่งงานครูตามที่ครูสั่งงาน ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
  -หน้าที่ในชุมชน
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ช่วยเก็บขยะในที่สาธารณะและถนน และในแม่น้ำลำคลอง ดูแลไม่ให้ใครตัดไม้ทำร้ายข้าวของที่เป็นขอส่วนรสมเพื่อที่จะมีไว้ใช้หยั้นลูกหลาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: